Objednat se

MACIMEX s.r.o. (správce)
IČO: 493 55 864,
zápis v OR: C 19751 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Praha 6, Makovského 1339/16, PSČ 163 00,
provozovna a korespondenční adresa: Kateřinská 487/18, Praha 2 – Nové Město, Česká republika
zastoupena: Lila Doneva, jednatel
+420 221 221 777
(dále jen „Organizace“)

Zásady ochrany osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), (dále jen „Zásady“)

Organizace poskytující služby v oblasti zubní zdravotní péče a provozující www.maloclinics.cz (dále "my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí. Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete.

Týká se to těchto služeb a souvisejících kategorií (a druhů) osobních údajů:

Když se stanete našimi klienty, zpracováváme pouze potřebné osobní údaje kategorie identifikační a kontaktní (např. jméno, adresa, telefonní číslo), dále údaje dle anamnestického dotazníku a údaje související s poskytování zdravotní péče.

Tyto osobní údaje zpracováváme ze zákonných důvodů a na základě oprávněného zájmu po dobu nutnou pro poskytování služeb a dále po dobu trvání oprávněného zájmu.

V případě návštěvy naší provozovny, Vás informujeme, že je zde provozován kamerový systém se záznamem. Systém je označen dle požadavků nařízení a zpracování je činěno na základě oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku a zdraví osob v provozovně.

U zpracování výše uvedených osobních údajů není využíváno automatizovaného rozhodování či profilování a organizace nevyužívá veřejné zdroje údajů.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Svým výslovným souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě webových stránek, přijímáte znění a zvolené postupy dále specifikované v těchto Zásadách.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se našich využívaných služeb a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou v rámci těchto Zásad uvedeny i kontaktní informace Organizace (příp. DPO).

Využití těchto informací

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, upozornili Vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Sdělování vašich informací

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Jedinými příjemci Vašich osobních údajů jsou pouze tyto subjekty: vaše zdravotní pojišťovna, zpracování výkazů pro pojišťovnu zpracovatelem MEDIC plus, s.r.o., dále využíváme jako zpracovatele systém PC Dent od společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., a dále data zpracovává externí účetní společnost. Vaše osobní údaje bez Vašeho vědomí nemůžeme sdílet s třetími stranami, a to pouze máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to je nutné pro soudní řízení nebo abychom ochránili práva či majetek, a to náš nebo i našich zákazníků.

Kde uchováváme vaše osobní údaje a zabezpečení dat

Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).Přijmeme v přiměřeném rozsahu technická a organizační opatření a veškeré další kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad.

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, práva přistupovat a nahlížet do osobních údajů dle čl. 15 GDPR, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti dle čl. 16 GDPR; dále můžete omezit rozsah takto zpracovávaných osobních údajů dle čl. 18 GDPR; požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci dle čl. 20 GDPR; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut” dle čl. 17 GDPR. Rovněž máte právo odvolat svůj udělený souhlas se zpracováním svých údajů a také právo podat proti tomuto zpracování stížnost u dozorového úřadu ÚOOÚ dle čl. 77 GDPR.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, tuto poskytujeme standardně bezplatně.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na našich webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž e-mailem.

Kontaktujte nás

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím oddílu Napište nám.

MACIMEX s.r.o. (správce)
se sídlem: Praha 6, Makovského 1339/16, PSČ 163 00,
IČO: 493 55 864,
zápis v OR: C 19751 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Lila Doneva, jednatel
+420 221 221 777

crossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram